Raad van toezicht

Annemieke van der Zijden, Ed Roijers (voorzitter), Iris de Vries, Jan de Regt, Erwin Lots (vice-voorzitter).

Beide samenwerkingsverbanden hebben sinds 1 augustus 2021 een eigen raad van toezicht. De samenstelling daarvan is met dezelfde personen. De raad van toezicht is volledig extern samengesteld, met onafhankelijke leden. 

 

De raad houdt toezicht op de uitvoering van de taken en op de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur. De raad fungeert als adviseur en klankbord (is sparringpartner) voor het bestuur, denkt mee, maar vormt ook professionele tegenkracht. Aan deze rollen wordt in balans invulling gegeven.  

 

De leden zijn breed maatschappelijk betrokken en georiënteerd, en hebben een visie op passend onderwijs. Ze geven richting, inspireren en zijn proactief, netwerkvaardig en reflectief.

 

De raad heeft statutair vastgelegde taken, zoals o.a. de goedkeuring van het ondersteuningsplan, het jaarplan, de begroting en het jaarverslag. 

De raad ziet o.a. toe op de realisatie van de ambities, doelen en resultaten zoals genoemd in het ondersteuningsplan.

Eén van de leden is benoemd op voordracht van de beide ondersteuningsplanraden. 

 

Er wordt gewerkt volgens de Code Goed Bestuur PO/VO en volgens de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Naast de Code Goed Bestuur, oriënteert de raad zich op de Code Goed Toezicht (VTOI-NVTK). De raad heeft een eigen toezichtkader samengesteld.

 

De raad kent een tweetal commissies, een zgn. auditcommissie en een kwaliteitscommissie. Deze bestaan behalve uit vertegenwoordigers vanuit de raad, ook uit een vertegenwoordiging van de besturen.