Extra ondersteuning

Extra ondersteuning op school

Een leerling krijgt op school en/of in de klas extra ondersteuning. Deze extra ondersteuning kan variëren van incidenteel tot structureel, van intensief en langdurend tot kortdurend. De ondersteuning kan gericht zijn op één leerling individueel of op meerdere leerlingen tegelijk. 

De extra ondersteuning voor de leerling krijgt vorm in een arrangement, een passend aanbod en wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief (opp). Sommige leerlingen worden in hun ontwikkeling belemmerd door bijvoorbeeld problemen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, leren, gedrag en/of wanneer sprake is van een lichamelijke beperking. Bij deze groep leerlingen wordt extra gekeken naar de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften die leerlingen hebben om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen binnen het regulier onderwijs. Leerlingen die op basis van deze behoeften extra ondersteuning nodig hebben en waarbij de basisondersteuning van de school niet toereikend is, krijgen dit vanuit de extra ondersteuning op school.

Hiervoor dient een ontwikkelingsperspectiefplan te worden opgesteld ter documentatie en verantwoording van deze ondersteuning. Dit document dient tevens als leidraad voor evaluatie van de ondersteuning. In het opp staat de leerling met zijn achtergrond, bevorderende en belemmerende factoren centraal en wordt vermeld wat de leerling nodig heeft om de beoogde doelen te behalen. Het opp dient als wegwijzer om tot de juiste ondersteuning te komen.

Alle reguliere scholen hebben vanuit het swv financiële middelen gekregen om deze extra  ondersteuning op hun school vorm te geven. Het is aan de school om te bepalen op welke manier deze financiële middelen worden ingezet. Eenmaal per jaar leggen zij verantwoording af aan het swv over de inzet van deze middelen. Het swv kan door school gevraagd worden om mee te denken over de inzet van de middelen. 


Naast de financiële middelen is er in het primair onderwijs, voor iedere school binnen het swv een begeleider passend onderwijs die in dienst is van het swv. De begeleider passend onderwijs kan door de scholen ingezet worden voor de ondersteuning van individuele leerlingen, het geven van groepsgerichte ondersteuning, het begeleiden van leerkrachten, ondersteunen/adviseren bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief of activiteiten ter verbetering van de zorgstructuur binnen de school.

Bovenschoolse ondersteuning
Het swv PPOZV heeft een mogelijkheid om een leerling tijdelijk ter observatie te plaatsen binnen een school voor speciaal basis onderwijs. Wanneer een school denkt dat dit bij een specifieke leerling van meerwaarde kan zijn, legt de school hiervoor contact met de begeleider passend onderwijs van het swv. De toekenning van deze plaatsen gebeurt door het swv. 
 

Speciaal basis en voortgezet onderwijs

Wanneer de reguliere school de leerling niet voldoende kan ondersteunen, kan plaatsing op een school voor speciaal onderwijs gewenst zijn. Voor plaatsing van een leerling is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig welke, onder bepaalde voorwaarden en volgens een vaste procedure, wordt afgegeven door het swv. De leerling wordt ingeschreven op de speciaal onderwijs school aan de hand van de TLV.