Ondersteuningsplanraad (OPR)

 

In het samenwerkingsverband is t.b.v. de medezeggenschap een ondersteuningsplanraad (OPR) aangesteld met daarin vertegenwoordigers van ouders en personeel, gelieerd aan de aangesloten besturen. Zij beschikken over inspraak- en adviesbevoegdheden in de OPR. De belangrijkste taak van de OPR is het beoordelen (en eventueel tussentijds bijstellen) van het ondersteuningsplan op de afspraken over de wijze waarop het dekkend aanbod geborgd is. 

In het ondersteuningsplan staan de afspraken die schoolbesturen maken over, onder andere: 

  • De verdeling, besteding en toewijzing van geld voor ondersteuning aan de scholen in de regio; 
  • De criteria voor de plaatsing van leerlingen in het speciaal onderwijs; 
  • De kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften; 
  • De wijze waarop ouders worden ge├»nformeerd over ondersteuningsvoorzieningen. 


De OPR bestaat uit ouders/verzorgers en personeel en telt max. 16 leden. 
In het huishoudelijk reglement van de ondersteuningsplanraad is o.a. geregeld hoe de verkiezing plaats vindt van de leden van de OPR. De verdeling is 8 zetels voor personeelsleden en 8 zetels voor ouders/verzorgers alsook leerlingen. 

Samenstelling OPR primair onderwijs: 

Samenstelling OPR voortgezet onderwijs: