De organisatie van Passend Onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen

PPOZV

PPOZV

 

Het samenwerkingsverband voor het primair onderwijs is georganiseerd binnen de stichting Passend Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen (PPOZV). De aangesloten schoolbesturen hebben samen in het Ondersteuningsplan hun ambities en doelstellingen voor passend onderwijs vastgelegd. 

VOZV

VOZV

 

Het schoolbestuur van VO Zeeuws-Vlaanderen en de VSO besturen van Respont en De Korre, vormen tezamen het bestuur van het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen (VOZV). De stichting VOZV heeft een onafhankelijke raad van toezicht. 

Ondersteunigsplanraad

OPR

 

Elk samenwerkingsverband heeft verplicht een ondersteuningsplanraad (OPR). Dit is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. De OPR heeft de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.